Even bellen?

085-8330555

Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is:

 

AccountingWise

Correspondentieadres:

Kalvermarkt 53

Postcode:

2511 CB

Plaats:

Den Haag

Telnr.:

085-8330555

Email:

info@accountingwise.nl

 

Privacymanager

Wij hebben een Privacymanager aangesteld. Dat is niet een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacymanager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacymanager zijn:

Naam: Angelique Engel

Email: info@accountingwise.nl

Telefoonnummer: 085-8330555

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

 

 1. Vooren achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. Emailadres
 5. Functiegegevens
 6. Bankrekeningnummer
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 8. Geslacht

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. het voeren van een financiële administratie
 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 3. het voeren van een salarisadministratie
 4. de monitoring van websitebezoek 

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belastingof administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 2. het voeren van een salarisadministratie
 3. het voeren van een personeelsadministratie

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8. Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
 2. Recht op rectificatie
  Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.
 3. Recht om vergeten te worden
  Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist zijn of verwerking daarvan onnodig is.
 5. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
  Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 6. Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens
  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.
 7. Intrekken toestemming
  Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
 8. Recht van bezwaar
  Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.
 9. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.
  Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacymanager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
 10. Beperkingen van jouw rechten
  Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kun je richten tot onze Privacymanager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacymanager.

10. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacyen cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Datum: 29 oktober 2021